Bel ons:+31(0)756151433
Gratis verzending vanaf €100,-
25.000+ Producten
Het Totaalpakket
Met expertise naar succes
Wij zorgen voor u!
| Bedrijf
Naar de startpagina
  • header-slider-1

Algemene voorwaarden


1. Toepasselijkheid
 

1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en hieruit voortvloeiende verplichtingen met betrekking tot de levering van producten, diensten en/of gebruiksrechten (licenties) door de besloten vennootschap Juma International B.V., tevens handelend onder de naam XXLhoreca (KvK: 58573909), statutair gevestigd in Amsterdam en kantoorhoudend in Wormerveer, en/of haar dochterondernemingen en/of hiermee verbonden bedrijven, hierna te noemen JUMA. 
1.2 In het geval dat bepaalde bepalingen in of bij de Overeenkomst in strijd zijn met deze Voorwaarden, dan prevaleren de bepalingen in of bij de Overeenkomst. 

1.3 Als een of meer bepalingen van deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In het geval dat een of meer bepalingen van deze Voorwaarden nietig zijn, zullen partijen worden gebonden door regels waarvan de betekenis en werking die van de nietige bepaling zo dicht mogelijk benaderen en die niet vernietigd kunnen worden. 
1.4 Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen zijn. 
1.5 Algemene voorwaarden van de Zakenrelatie worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. 
1.6 De Voorwaarden zijn geschreven in het Nederlands en Engels. De Nederlandse taalversie is leidend.

2. Definities 

De volgende met een hoofdletter geschreven begrippen hebben de volgende betekenis: 
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; 
Diensten: alle diensten die verleend worden op basis van een Overeenkomst tussen JUMA en de Klant, met inbegrip van de installatie van de Goederen; 
Documentatie: technische en functionele beschrijvingen en gebruikershandleidingen, in welke vorm dan ook;
Intellectuele Eigendom: octrooi-, auteurs-, tekening- en ontwerprechten en/of andere (intellectuele eigendoms-) rechten, evenals technische en commerciële knowhow, methodes en concepten, al dan niet vatbaar voor octrooi;
Zakenrelatie: iedere natuurlijke persoon (niet zijnde een Consument) of rechtspersoon handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, en die met JUMA een Overeenkomst aangaat en/of in een rechtsverhouding van welke aard dan ook staat of komt te staan. 
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, en die met JUMA een Overeenkomst aangaat en/of in een rechtsverhouding van welke aard dan ook staat of komt te staan; 
Klant: iedere Consument en Zakenrelatie; 
Overeenkomst: een tussen JUMA en de Zakenrelatie gesloten overeenkomst, eventueel met Bijlages; 
Software: Computersoftware, met inbegrip van systeemsoftware, applicatiesoftware en gebruikersinterface, samen met bijbehorende documentatie en materialen; 
Vertrouwelijke Informatie: alle mondeling of schriftelijk door een van de partijen verstrekte informatie die duidelijk vertrouwelijk is, evenals alle informatie waarvan de betreffende partij verklaart dat deze als vertrouwelijk behandeld dient te worden. Onder Vertrouwelijke Informatie valt in elk geval: persoonsgegevens, adresgegevens, klant-/leveranciersdossiers, knowhow en (bedrijfs-) informatie die zal worden gedeeld bij het aangaan en de uitvoering van de Overeenkomst, of waarvan een partij kennis neemt, en de inhoud van de Overeenkomst en de Voorwaarden; 
Goed(eren): de op basis van een Overeenkomst, met inbegrip van een installatieovereenkomst (voor goederen), door of namens JUMA aan de Zakenrelatie te leveren goederen. 

3. Aanbiedingen en totstandkoming van Overeenkomsten

3.1 Alle door JUMA gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand na (order)bevestiging door JUMA, dan wel als met de uitvoering van de overeenkomst door JUMA is begonnen.

3.2. JUMA heeft het recht een Overeenkomst te wijzigen in geval van o.a. een afwijkende productbeschikbaarheid, veranderingen van de producten door technische verdere ontwikkeling, modelwisseling en eventuele fouten in advertenties. Om technische redenen kunnen kleuren in de online shop bovendien van de daadwerkelijke kleuren afwijken. De foto’s en afbeeldingen met eventuele beschrijvingen die JUMA gebruikt of ter beschikking stelt komen in hoofdlijnen overeen met de aangeboden Goederen. JUMA kan niet aansprakelijk worden gesteld als een afbeelding of kenmerk (enigszins) afwijkt van het (de) werkelijke Goed(eren). 
3.3 JUMA behoudt zich het recht voor opdrachten en bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren. 
3.4. Bij de totstandkoming van de Overeenkomst gaat de Klant akkoord met het gebruik van elektronische communicatiemiddelen (inclusief e-mail). 

4. Prijzen / Eigendomsvoorbehoud

4.1 Tenzij anders overeengekomen luiden de door JUMA aangeboden en/of tussen partijen overeengekomen prijzen steeds in euro’s, exclusief BTW en exclusief verpakkings- en verzendingskosten. Verpakkings- en verzendingskosten komen tevens voor rekening van de Klant. 
4.2 JUMA heeft het recht om haar prijzen in geval van een Overeenkomst met de Zakenrelatie aan te passen. De Zakenrelatie aanvaardt een dergelijke prijswijziging wanneer deze het rechtstreeks gevolg is van een verandering van externe factoren. Elke wijziging van het van toepassing zijnde tarief die in het nadeel van de Zakenrelatie is, zal minimaal één week voor het van kracht worden ervan schriftelijk gemeld worden. 

4.3 Alle door JUMA geleverde Goederen, met inbegrip van gebruiksrechten, blijven eigendom van JUMA totdat de Klant alle aan JUMA verschuldigde bedragen – met inbegrip van rente en kosten – heeft betaald (en deze door JUMA op de overeengekomen bankrekening ontvangen zijn). 

4.4 Betalingen dienen binnen de op de factuur vermelde termijn plaats te vinden. 
4.5 JUMA behoudt zich het recht voor om kredieten en betaling achteraf op rekening te allen tijde zonder opgave van redenen te wijzigen of in te trekken. 

4.6 De Zakenrelatie mag geen (betalings-)verplichtingen verrekenen, opschorten of anderszins inhouden.

4.7 Indien JUMA de Goederen en/of Diensten niet in overeenstemming met de Overeenkomst kan leveren door omstandigheden die niet aan JUMA te wijten zijn, met inbegrip van overmacht, blijven de betalingsverplichtingen van de Zakenrelatie van kracht. 
4.8 Als de Klant de betreffende factuur niet binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn betaald heeft, is de Klant onmiddellijk van rechtswege in verzuim. In dat geval is de Zakenrelatie verplicht om de wettelijke handelsrente op grond van Artikel 6:119a BW te betalen. Met inachtneming van Artikel 6:96(2)(c) BW worden de door de Zakenrelatie te betalen buitengerechtelijke kosten geacht 10% van het factuurbedrag te bedragen, met een minimum van € 500.

5. Retour

5.1 De Klant kan Goederen gedurende een periode van 14 dagen na levering van betreffende Goederen retourneren, zonder verplichte opgave van redenen. 

5.2 Als de Klant Goederen wil retourneren zoals genoemd in artikel 5.1, dan meldt hij dit binnen de genoemde termijn, door middel van het modelformulier (te vinden op: www.xxlhoreca.com) of op andere ondubbelzinnige wijze. Dit kan i) per e-mail aan: klantenservice@xxlhoreca.com of ii) per post aan:

XXLhoreca (Juma International BV) 
T.av.: Klantenservice 
Vrijheidweg 34 
1521 RR Wormerveer 
Nederland 

5.3 De in artikel 5.1 genoemde termijn gaat, als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere Goederen heeft besteld, in op de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Goed heeft ontvangen. JUMA mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. Als de levering van een Goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen gaat de termijn uit artikel 5.1 in op de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen. 

5.4 Tijdens de artikel 5.1 genoemde termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het (de) Goed(eren) en de verpakking. De Consument zal het (de) Goed(eren) slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het (de) Goed(eren) vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het (de) Goed(eren) slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen om het (de) Goed(eren) te beoordelen. 

5.5 Tijdens de in artikel 5.1 genoemde termijn zal de Zakenrelatie zorgvuldig omgaan met het (de) Goed(eren) en de verpakking. De Zakenrelatie zal het (de) Goed(eren) slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard en kenmerken vast te stellen.

5.6 De Klant dient het (de) Goed(eren) inclusief alle toebehoren en in originele staat retour te zenden, in lijn met de overige bepalingen van dit artikel. Wordt hier niet aan voldaan, dan is geen sprake van een geldige retourzending van het (de) Goed(eren). 

5.7 In lijn met het vorige artikel dient de Klant het (de) de Goed(eren) in geval van een retourzending in de originele verpakking retour te zenden. Tevens mag de Klant het (de) Goed(eren) nimmer in aanraking laten komen met drink- en/of etenswaren. Wordt aan de in artikel 5.4 tot en met 5.7 genoemde voorwaarden niet voldaan, maar verbindt JUMA zich desondanks geheel onverplicht aan het retournemen van het (de) Goed(eren), dan maakt JUMA aanspraak op 35% van het deel van de factuurwaarde van de betreffende Overeenkomst waarop de retourzending betrekking heeft, met een minimum van € 25. 

5.8 Het gebruik / de retourzending conform dit artikel geschiedt voor rekening en risico van de Klant. Dat betekent onder meer dat de Klant de kosten van het terugzenden van het (de) Goed(eren) draagt én aansprakelijk is voor eventuele (transport)schade ontstaan aan het (de) Goed(eren) tijdens het gebruik c.q. retourzending c.q. transport. De bewijslast van een juiste en tijdige retournering ligt bij de Klant. 

5.9 Indien de Klant niet in staat is het transport voor de retourzending te realiseren, dan kan JUMA hier in overleg in voorzien. Ook in dit geval komt de retourzending c.q. het transport voor rekening en risico van de Klant.

5.10 JUMA vergoedt de door de Klant voor het (de) retourneerde (Goed)eren voldane betaling(en) nadat JUMA de geretourneerde Goed(eren) heeft ontvangen en deze heeft gecontroleerd. Onverminderd het in artikel 5.1 tot en met 5.10 bepaalde, behoudt JUMA zich het recht voor om aanspraak te maken op 10% van het deel van de factuurwaarde van de betreffende Overeenkomst waarop de retourzending betrekking heeft, met een minimum van € 25, in geval van een retournering zoals bedoeld in artikel 5.1 door een Zakenrelatie. JUMA gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft JUMA de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. JUMA behoudt zich tevens het recht voor om, in geval van leveringskosten die door een oorzaak die buiten de risicosfeer van JUMA ligt hoger zijn dan de standaardlevering (vanwege onder meer hogere vrachtkosten en extra belaste levering in verband met levering in overzeese gebieden), de Klant te belasten met de bijkomende kosten. Indien de bijkomende kosten reeds bij de Klant in rekening zijn gebracht, hoeft JUMA deze kosten niet terug te betalen. 

5.11 Speciaal voor de Klant vervaardigde of bestelde Goederen, reserveonderdelen, dan wel Goederen die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben, kunnen niet worden geretourneerd zoals bedoeld in artikel 5.1.
 
6. Levering en transport / Dienstverlening

6.1 De overeengekomen levertermijnen zijn slechts streefdata en nimmer fatale termijnen. Levertermijnen gaan pas in op het moment dat de Klant alle informatie en zaken aan JUMA heeft verstrekt die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

6.2 Levering vindt enkel plaats op werkdagen. Levering aan de Consument vindt in beginsel enkel plaats binnen Nederland, België en Luxemburg, tenzij anders overeengekomen tussen JUMA en de Klant. 

6.3 Als plaats van levering aan de Klant geldt het bij het plaatsen van de order aangegeven verzendadres. JUMA levert de Goederen tot de (voor)deur van het verzendadres op straatniveau. Het risico voor de Goederen gaat over op de Klant op het moment van levering.

6.4 Voor verzuim aan de zijde van JUMA is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarin JUMA een redelijke termijn krijgt voor de nakoming van zijn verplichtingen. Deze periode zal ten minste veertien (14) dagen bedragen. 

6.5 Als levering niet mogelijk is door een oorzaak die binnen de risicosfeer van de Klant ligt, heeft JUMA het recht om de kosten voor opslag/bewaring/extra levering op de Klant te verhalen.

6.6 JUMA heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige verplichting tot vergoeding van gevolgschade de Diensten (tijdelijk) te staken of het gebruik ervan te beperken als hier een reden voor is, inclusief tijdens onderhoud en/of verbetering van de Diensten.

6.7 JUMA heeft het recht om gebruik te maken van eventuele tijdens de uitvoering van de Overeenkomst aangestelde derden.
6.8 Indien levering op verzoek van de Klant op een andere dan de gebruikelijke manier plaatsvindt, worden eventueel hieraan verbonden extra kosten (waaronder maar niet uitsluitend hogere vrachtkosten en extra belaste levering in verband met levering in overzeese gebieden) bij de Klant in rekening gebracht, tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

7. Klachten / Garantie

7.1 De Klant is verplicht om de Goederen en/of Diensten direct na ontvangst te inspecteren. Zichtbare gebreken – met inbegrip van afwijkingen van de Overeenkomst – dienen binnen 48 uur na ontvangst schriftelijk aan JUMA gemeld te worden, bij gebreke waarvan de Klant geen vorderingsrecht zal hebben met betrekking tot het gebrek. 

7.2 Andere gebreken dienen binnen 48 uur nadat ze opgemerkt zijn of redelijkerwijs hadden kunnen worden, doch uiterlijk één maand na levering van de Goederen, schriftelijk aan JUMA gemeld te worden, bij gebreke waarvan de Klant geen vorderingsrecht zal hebben met betrekking tot het gebrek. 

7.3 Klachten met betrekking tot facturen van JUMA dienen binnen vijf (5) werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan JUMA gemeld te worden, bij gebreke waarvan de factuur geacht wordt te zijn goedgekeurd door de Klant.

7.4 De melding bedoeld in artikel 7.1, 7.2 en 7.3 dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat JUMA in staat is adequaat te reageren. De Klant dient JUMA in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 

7.5 De garantieperiode op Goederen is twaalf (12) maanden te rekenen vanaf het moment van levering. In de volgende gevallen wordt geen garantie gegeven: ondeugdelijk en oneigenlijk gebruik, gebrekkige installatie of inbedrijfstelling door de Klant of derden, natuurlijke slijtage, foutieve of onzorgvuldige behandeling, ondeugdelijk onderhoud, ongeschikte bedrijfsuitrusting, gebrekkige constructie. De Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden van buitenaf, daaronder begrepen maar niet beperkt tot weersomstandigheden zoals extreme regenval en blikseminslag, waterschade, brandschade en val- of stootschade. 

7.6 Garantie wordt enkel gegeven mits de Klant aan al diens verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan. 

7.7 Bij een gelegitimeerde en tijdige aanspraak op garantie, zal JUMA de gebrekkige Goederen na retourontvangst daarvan, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan. 

7.8 Indien een verzoek tot herstel van gebrekkige Goederen buiten de garantieperiode plaatsvindt, zal JUMA de volledige kosten van het herstel in rekening brengen bij de Klant. Extra kosten voor inspectie en herstel van gebrekkige Goederen door een externe monteur worden tevens in rekening gebracht bij de Klant. Gebrekkige Goederen waarvan tijdens de inspectie wordt geconstateerd dat het herstel voor maximaal € 60 kan plaatsvinden, zullen zonder overleg met de Klant worden hersteld. 

7.9 Herstel van gebrekkige Goederen, zowel binnen als buiten de garantieperiode, zal plaatsvinden op een door JUMA aan te wijzen locatie. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zal dit ofwel de alsdan huidige locatie van de Goederen kunnen betreffen, ofwel een door JUMA aan te wijzen werkplaats.

8. Verplichtingen van de Zakenrelatie

8.1 De Klant dient de door JUMA geleverde Goederen en/of Diensten in overeenstemming met de verstrekte handleiding/instructies en binnen de grenzen van het normale gebruik te behandelen, bij gebreke waarvan JUMA het correcte functioneren ervan niet kan garanderen.

8.2 Het is de Klant niet toegestaan om de door JUMA geleverde Goederen waarvan JUMA nog steeds de eigendom heeft te verplaatsen en/of wijzigingen hieraan aan te brengen. Ook mag de Klant deze Goederen en de verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet overdragen en/of met enig (beperkt) recht bezwaren. Partijen beogen hiermee het uit Artikel 3:83 (2) BW voortvloeiende goederenrechtelijke effect.

8.3 De Klant mag de door JUMA geleverde Goederen en Diensten of software niet aan derden verstrekken.

9. Aansprakelijkheid / Vrijwaring

9.1 JUMA dient zich in te spannen om de verplichtingen op grond van de Overeenkomst na te komen. JUMA, dan wel een door JUMA bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derde is, behoudens opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor enige door de Zakenrelatie geleden schade.

9.2 Ter verdere beperking van aansprakelijkheid van JUMA jegens de Klant geldt:

a) als JUMA nalaat om enige verplichting van zijn kant jegens de Klant na te komen en in verzuim is, zal de aansprakelijkheid van JUMA voor schadevergoeding beperkt zijn tot € 1.000.

b) JUMA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat JUMA is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

c)De aansprakelijkheid van JUMA is te allen tijde beperkt tot door de Klant geleden/bewezen directe schade, en de aansprakelijkheid van JUMA zal nooit groter zijn dan het deel van de factuurwaarde van de betreffende Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Elke andere vorm van schade is uitgesloten van aansprakelijkheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winsten, gemiste zakelijke kansen en de kosten voor het beperken, voorkomen en beoordelen van schade. De Klant verplicht zich jegens JUMA om zich tegen dergelijke schade te verzekeren. 

9.3 Aansprakelijkheid voor schade waartegen de Klant reeds is verzekerd wordt te allen tijde door JUMA uitgesloten.

9.4 De Klant vrijwaart JUMA tegen aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van de Goederen en Diensten.

10. Intellectuele Eigendom

10.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, blijven de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot alle door JUMA verstrekte Software, Documentatie en/of Goederen bij JUMA of haar (toe)leveranciers of andere rechthebbenden berusten. 

10.2 De overdracht van rechten van Intellectueel Eigendom is uitgesloten. Partijen beogen in deze goederenrechtelijke werking ex artikel 3:83 lid 2 BW.

11. Vertrouwelijkheid

11.1 Onverminderd de aan de Klant in de Overeenkomst en de Voorwaarden verleende rechten dienen beide partijen en hun werknemers Vertrouwelijke Informatie geheim te houden, ongeacht of deze schriftelijk dan wel mondeling bekend gemaakt is. Deze verplichting zal voor onbepaalde duur op hen blijven rusten, ook na beëindiging van de Overeenkomst 

12. Overmacht

12.1 Als JUMA om enige reden die buiten zijn macht ligt, met inbegrip van overmacht, (tijdelijk) niet in staat is om de Overeenkomst uit te voeren, zal JUMA niet in verzuim zijn en het recht hebben om zijn verplichtingen op te schorten.

12.2 Als nakoming van de verplichtingen door JUMA blijvend onmogelijk is, zal JUMA het recht hebben om de Overeenkomst op te zeggen. In een dergelijk geval kan de Klant na het verstrijken van dertig (30) dagen de Overeenkomst beëindigen.

12.3 In geen enkel van de in dit artikel genoemde gevallen is JUMA verplicht om enige vergoeding voor door de Klant geleden schade te betalen.

13. Privacy en Persoonsgegevens

13.1 JUMA en de Zakenrelatie dienen te handelen met inachtneming van de relevante privacyregelgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en uitsluitend persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken wanneer zij een grondslag voor de verwerking hiervan hebben. 

13.2 De wijze waarop JUMA met persoonsgegevens omgaat is vastgelegd in haar privacyverklaring (www. https://www.xxlhoreca.com/legal/privacy-veiligheid/).

13.3 Als JUMA en de Zakenrelatie op enig moment beschouwd dienen te worden als de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker in de zin van de AVG, verplichten zij zich om hiervoor een verwerkersovereenkomst aan te gaan, met inachtneming van hun verplichtingen op grond van de AVG. 

13.4 De Zakenrelatie dient jegens JUMA te garanderen dat de verwerking van persoonsgegevens op wettige wijze zal plaatsvinden en dat rechten van derden niet geschonden zullen worden. De Zakenrelatie vrijwaart JUMA tegen elke door derden op welke grond dan ook aangespannen juridische procedure als deze procedure verband houdt met het door de Zakenrelatie verwerken van persoonsgegevens, en voor alle aan de Zakenrelatie door de Autoriteit Persoonsgegevens of door andere bevoegde toezichthouders opgelegde boetes. 

14. Geschillenbeslechting

14.1 De Overeenkomst en de verplichtingen die hieronder vallen worden bij uitsluiting beheerst door Nederlands recht. 

14.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
14.3 Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting voorgelegd worden aan een rechter van de Rechtbank Amsterdam, locatie Amsterdam.

Geldig vanaf 28-09-2023

Contact

Reden

Privacy *
Velden gemarkeerd met asterisks (*) zijn verplicht.
Deze pagina wordt beschermd door reCAPTCHA en het Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.
Enkelfähig Score

Dit product heeft een score van %score%, dit betekent dat het een positieve bedrage levert aan toekomstige generaties

Meer...