Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN

Zakelijke klanten & Privé-klanten

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ZAKELIJKE KLANTEN

1. ZO KOOPT U BIJ ONS

Wij verkopen uitsluitend tegen deze algemene voorwaarden, die u met uw bestelling erkent. Hiervan afwijkende voorwaarden zijn slechts van toepassing, als ze door ons schriftelijk bevestigd worden. 

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Onze aanbiedingen gelden voor industrie, handel, ambacht, ondernemingen en zelfstandigen, die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Ze richten zich niet tot doorverkopers, voor zover diens klanten consumenten zijn. Onze catalogusaanbiedingen zijn vrijblijvend, d.w.z. uw bestelling wordt pas door onze orderbevestiging resp. bij magazijngoederen door de levering door ons bindend. 

Wij behouden ons productbeschikbaarheid, veranderingen van de producten door technische verdere ontwikkeling, modelwisseling en eventuele fouten in advertenties voor. Om technische redenen kunnen kleuren in de online shop bovendien van de daadwerkelijke kleuren afwijken. De ontvangst van de bestelling wordt door geautomatiseerde e-mail onmiddellijk na het verzenden van de bestelling bevestigd en is nog geen aanvaarding van de overeenkomst. 

3. LEVERTIJD

De in onze orderbevestiging aangegeven vermoedelijke levertijd heeft een indicatieve strekking, omdat een deel van onze producten opdrachtgericht resp. periodiek vervaardigd wordt. Levertijden kunnen in ieder geval ook korter zijn. De levertijden gelden bij opgave van een periode vanaf de datum van de binnengekomen betaling. Bij de berekening van de termijnen worden enkel werkdagen in acht genomen: zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen worden daarbij buiten beschouwing gelaten.

Bij een eerste bestelling kan de levertijd wegens het eerst uit te voeren kredietwaardigheidsonderzoek in geringe mate langer worden. Wanneer schriftelijk een uitdrukkelijke uiterste leveringstermijn overeengekomen werd, is deze voor ons vanzelfsprekend bindend.

Levering vindt uitsluitend plaats op werdagen. Als moment van levering heeft te gelden het moment waarop de producten aan de vrachtvervoerder overgedragen werden. Op algemeen erkende feestdagen vindt geen levering plaats.

4. PRIJSVORMING

Onze prijzen gelden exclusief BTW. Bovendien zijn kosten voor verpakking en/of verzending niet in onze prijzen inbegrepen. Deze kosten worden afzonderlijk gefactureerd.

Prijsherzieningen gedurende het jaar zijn zelden, maar – ook in uw voordeel – mogelijk. Daarom gelden uitsluitend de in onze orderbevestiging aangegeven prijzen. Indien niet anders beschreven, gelden de aangegeven prijzen telkens voor een stuk. In de afbeeldingen gebruikt decoratiemateriaal is niet in de prijs inbegrepen. 

5. BETALINGSVOORWAARDEN

Al onze facturen zijn netto betaalbaar binnen 30 dagen na de factuurdatum. In beginsel wordt uitsluitend vooruitbetaling (bankoverschrijving, Klarna, Paypal enz.) geaccepteerd. 

U bent nimmer gerechtigd tot verrekening van hetgeen u aan ons verschuldigd bent. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten uw betalingsverplichting niet op.

6. ONZE LEVERING AAN U

De levering geschiedt alleen binnen Nederland, België en Luxemburg. De levering in andere landen moet vooraf overeengekomen worden.

Als het voor een snelle afwikkeling zinvol is, voeren wij deelleveringen uit. Opdat u de bestelde producten zo snel mogelijk ontvangt, geldt dit in het bijzonder voor het geval dat de levertijden voor verschillende producten sterk van elkaar afwijken. 

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Zoals algemeen gebruikelijk geschiedt elke levering onder het volgende eigendomsvoorbehoud: pas als u alle verplichtingen uit de met u gesloten overeenkomst deugdelijk bent nagekomen, daaronder mede begrepen betalingen van onze facturen, gaat de eigendom van de geleverde producten op u over. 

In het kader van de normale bedrijfsuitoefening bent u gerechtigd, onder dit voorbehoud vallende producten te verwerken, om te vormen of te verkopen. U verbindt zich hierbij de uit doorverkoop ontstaande vorderingen, die u verkrijgt op derden, op eerst verzoek aan ons te verpanden of te cederen tot meerdere zekerheid van hetgeen u aan ons verschuldigd bent. Als u de onder eigendomsvoorhoud geleverde producten verwerkt of omvormt, geschiedt dit altijd met inachtneming van het eigendomsvoorbehoud, echter zonder dat dit verplichtingen voor ons tot gevolg heeft.

8. RECLAMATIES

Wij verzoeken u de producten bij de ontvangst op gebreken te controleren. Zichtbare gebreken moeten ons binnen 2 kalendermaanden na de ontvangst van de producten, verborgen gebreken binnen 2 kalendermaanden na de ontdekking schriftelijk meegedeeld worden. Indien een gebrek niet tijdig wordt gemeld, dan komt u geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Bij een transportschade dient u zich overeenkomstig onze aanwijzingen te gedragen, die of bij de levering als blad met toelichtingen en verklaringen bijgevoegd zijn of bij ons opgevraagd moeten worden. 

9. ONZE GARANTIE

Voor onze producten garanderen wij voor de duur van 12 maanden na de levering, dat het materiaal en de verwerking zonder gebreken zijn. Deze garantie geldt echter niet voor slijtage. Wanneer voor enkele producten uitdrukkelijk een langere termijn aangegeven wordt, geldt vanzelfsprekend deze langere garantietermijn.

Bij gerechtvaardigde reclamaties binnen de garantietermijn zullen wij, naar onze keuze het gebrek kosteloos herstellen of vervangen.

Tot zulke acties zijn wij echter niet verplicht, als u zelf reeds veranderingen aan het product hebt uitgevoerd. 

Wij zijn eerst in verzuim onder deze garantie, nadat u ons schriftelijk hebt aangemaand binnen een redelijke termijn de garantiewerkzaamheden te verrichten en deze werkzaamheden niet alsnog binnen de door u gestelde redelijke termijn zijn uitgevoerd. In dit laatste geval kunt u de overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden.

Behoudens opzet, grove schuld, bij toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van een belangrijke contractuele verplichting en bij niet-nakoming van een uitdrukkelijk gegeven garantie, sluiten wij onze aansprakelijkheid uit. In geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons, of van een van onze ondergeschikten, geldt geen beperking van aansprakelijkheid. Onze aansprakelijkheid is overige schade is beperkt tot de voorzienbare schade, die typisch ontstaat.

10. RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken - CISG – is niet van toepassing.

De rechtbank binnen wiens arrondissement zich onze de statutaire zetel bevindt, is bevoegd om alle geschillen te beslechten die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de met u gesloten overeenkomst.

11. OPSLAG EN VERWERKING VAN GEGEVNS

Om aan de huidige eisen voor een commerciële organisatie te voldoen, worden persoonsgegevens door ons opgeslagen en verwerkt conform de daaraan gestelde eisen, waaronder de vereisten van de Wet Bescherming Persoongegevens. 

Neem hiervoor ook onze informatie over de gegevensbescherming in acht.

12. RECHTSGELDIGHEID

Als enkele bepalingen van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen en de bepalingen van de gehele rechtshandeling

WAT WIJ U GRAAG NOG WILLEN ZEGGEN ...

Ons doel is het u als klant tevreden te stellen. Als het desondanks eens tot een tekortkoming komt, wendt u zich a.u.b. vertrouwensvol tot ons. Wij zullen zeker een tevredenstellende oplossing vinden. 

XXLhoreca (Juma International B.V.)

Vrijheidweg 34

1521 RR Wormerveer

Nederland

Telefoon 075-6151433
E-mail: klantenservice@xxlhoreca.com


PRIVÈ-KLANTEN

 1. Toepassingsgebied en aanbieder
 2. Totstandkoming van de overeenkomst
 3. Registratie als klant
 4. Verzendingskosten
 5. Leveringsbepalingen en zelfbelveringsvoorbehoud
 6. Betalingsvoorwaarden
 7. Eigendomsvoorbehoud
 8. Herroeping
 9. Transportschade
 10. Garantie
 11. Aansprakelijkheid
 12. Wijziging van de Algemene Voorwaarden
 13. Slotbepalingen

1. Toepassingsgebied en aanbieder

(1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere consumentenkoop (als bedoeld in artikel 7:5 van het Burgerlijk Wetboek) die tot stand is gekomen via de online shop van XXLhoreca (Juma International B.V.).

(2) Het productaanbod in de online shop richt zich uitsluitend tot kopers, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

(3) Taal van de overeenkomst is uitsluitend Nederlands.

(4) De op het ogenblik geldende algemene voorwaarden kunt u op de website https://www.xxlhoreca.com/nl/service/general-terms-conditions/ inzien.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

(1) De productbeschrijvingen in de online shop zijn ertoe bestemd een aanbod tot koop te doen. Door aanklikken van de button [Kopen] aanvaardt u ons aanbod tot koop en komt een bindende overeenkomst tot stand. De verkoop van onze producten geschiedt slechts voor het privégebruik.

(2) Wij zullen uw aanvaarding van het aanbod binnen dagen bevestigen door verzending van een afzonderlijke orderbevestiging per e-mail. De bevestiging van de ontvangst van de bestelling geschiedt door geautomatiseerde e-mail onmiddellijk na het verzenden van de bestelling. 

3. Registratie als klant

(1) U hebt de mogelijkheid, zich in onze online shop kosteloos als klant te registreren. Door de registratie wordt een duurzame klantaccount aangemaakt. Over deze klantaccount kunt u toekomstig uw bestellingen opgeven, zonder dat u elke keer uw persoonsgegevens opnieuw moet invoeren. De registratie is geen voorwaarde voor een bestelling. Een aanspraak op registratie bestaat echter niet. 

(2) Voor de registratie als klant en het aanmaken van een klantaccount moet u onder andere een geldig e-mailadres en een wachtwoord opgeven. Het e-mail adres dient als gebruikersnaam en samen met het wachtwoord als inloggegevens. Het e-mailadres wordt tegelijkertijd voor de communicatie met u gebruikt. Voor informatie over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij u naar de privacyregeling.

(3) U bent verplicht zorgvuldig met de inloggegevens om te gaan. Het is u zonder uitzondering verboden, de inloggegevens aan derden te verstrekken en/of derden de toegang tot de klantaccount zonder inloggegevens mogelijk te maken. Als u aanwijzingen voor een misbruik van uw klantaccount door derden hebt, moet u ons hiervan onmiddellijk in kennis stellen. 

(4) Wanneer uw persoonsgegevens wijzigen, bent u zelf verantwoordelijk voor de actualisering van deze gegevens. Wijzigingen kunt u online na de aanmelding tot uw klantaccount uitvoeren. 

(5) Op verzoek zullen wij de registratie ongedaan maken. Hierdoor worden uw klantaccount en alle met de klantaccount direct verbonden persoonsgegevens onherroepelijk verwijderd. Dit geldt voor zover geen wettelijke bewaarplichten bestaan of de gegevens voor de afwikkeling van bestellingen noodzakelijk zijn.

(6) Wij zijn echter altijd gerechtigd, het aanbod van een registratie en een klantaccount over onze online shop te staken. In dit geval wordt u over de geplande staking onmiddellijk geïnformeerd en uw klantaccount wordt met alle gegevens onherroepelijk verwijderd. 

4 Verzendingskosten

(1) U draagt de verzendingskosten.

5 Leveringsbepalingen en zelfbeleveringsvoorbehoud

(1) De levering geschiedt alleen binnen Nederland, België en Luxemburg. Een levering in andere landen moet vooraf overeengekomen worden.

(2) Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering van de producten door de vervoerder aan het door u aangegeven adres.

(3) Wanneer niet alle bestelde producten aanwezig zijn, zijn wij gerechtigd deelleveringen uit te voeren, als dit van u kan worden gevergd. Eventuele termijnen beginnen pas na de ontvangst van de laatste deellevering.

(4) Als de levering van de producten door uw schuld ondanks drie leveringspogingen mislukt, kunnen wij de overeenkomst ontbinden. De daardoor ontstaande extra kosten dient u te vergoeden. 

(5) Als het bestelde product niet beschikbaar is, omdat ons dit product buiten onze schuld niet door onze leveranciers geleverd wordt, kunnen wij de overeenkomst ontbinden. In dit geval zullen wij u onmiddellijk in kennis stellen en u eventueel de levering van een vergelijkbaar product voorstellen. Als geen vergelijkbaar product beschikbaar is of u geen levering van een vergelijkbaar product wenst, zullen wij u eventueel reeds ontvangen bedragen onmiddellijk aan u terugbetalen. 

6 Betalingsvoorwaarden

() De betaling geschiedt door vooruitbetaling (bankoverschrijving, creditcard of PayPal, Klarna of door leasing enz.)

(2) Bij keuze van de betaalwijze bankoverschrijving delen wij u onze bankrelatie mee. Het factuurbedrag dient binnen op onze rekening te zijn bijgeschreven. 

(3) Als u niet tijdig aan uw betalingsverplichting voldoet, bent u, nadat wij u hebben gewezen op de te late betaling en wij u een termijn hebben gegund van 14 dagen om alsnog aan uw betalingsverplichting te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Wij behouden ons het recht voor tevens buitengerechtelijke incassokosten bij u in rekening te brengen.

(4) U bent het ermee eens dat u facturen en creditnota’s in elektronische vorm ontvangt. 

7 Recht op herroeping

U hebt het recht deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag, waarop u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, het product hebt ontvangen. Indien u in een bestelling meerdere producten of onderdelen hebt besteld die afzonderlijk worden geleverd, start de termijn na de dag waarop u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste zaak of onderdeel hebt ontvangen. 

Om uw recht op herroeping uit te oefenen, moet u ons

XXLhoreca (Juma International BV)

T.av.: Klantenservice

Vrijheidweg 34

1521 RR Wormerveer

Nederland

E-mail: klantenservice@xxlhoreca.com

door een ondubbelzinnige verklaring informeren, per post verzonden brief of per e-mail, over uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Daarvoor kunt u het bijgevoegde model herroepingsformulier gebruiken, dat echter niet verplicht is. 

Voor de inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende, dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen, die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten, die het gevolg ervan zijn dat u een andere soort levering dan de door ons aangeboden, economisch voordeligste standaardlevering hebt gekozen), uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij uw mededeling over de herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel, dat u bij uw oorspronkelijke transactie hebt gekozen, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders overeengekomen werd; in geen geval worden u wegens deze terugbetaling kosten berekend. 

Tenzij wij aanbieden om de producten zelf af te halen, kunnen wij wachten met de terugbetaling tot wij de producten weer teruggekregen

Model herroepingsformulier

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, kunt u dit formulier invullen en aan ons retourneren)

Aan: XXLhoreca (Juma International BV)

T.av.: Klantenservice

Vrijheidweg 34

1521 RR Wormerveer

Nederland

E-mail: klantenservice@xxlhoreca.com

Hiermee herroep(en) ik/wij (*) de door me/ons (*) gesloten overeenkomst over de koop van de volgende producten (*):

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

Uw naam:

Uw adres:

Uw handtekening (alleen nodig wanneer u dit herroepingsformulier per post aan ons toestuurt):

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitsluiting van het recht op herroeping

(2) Het recht op herroeping bestaat niet bij de levering van producten die volgens uw specificaties zijn vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van u, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Tevens bestaat geen recht op herroeping bij de levering van producten, die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben. 

(3) Tijdens de bedenktijd die u beschadiging en verontreiniging van de producten zoveel mogelijk te vermijden. Zend de producten indien mogelijk in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsbestanddelen aan ons terug. Gebruik indien nodig een beschermende omverpakking. Als u niet meer de originele verpakking hebt, moet u met een geschikte verpakking voor voldoende bescherming tegen transportschade zorgen, om schade ten gevolge van een gebrekkige verpakking te voorkomen.

(4) De in paragraaf 9.3 genoemde modaliteiten zijn evenwel geen voorwaarde voor het doen van een geslaagd beroep op het recht op herroeping zijn.

8 Transportschade

(1) Wanneer producten met blijkbare transportschade geleverd worden, moet u zulke schade meteen bij de bezorger reclameren en zo snel mogelijk contact met ons opnemen onder +31(0)75-6151433 of klantenservice@xxlhoreca.com.

(2) Het verzuim van een reclamatie of contactlegging heeft geen consequenties voor uw wettelijke garantierechten. U helpt ons echter, onze eigen vorderingen tegen de vrachtvervoerder resp. transportverzekeraar te kunnen indienen. 

9 Garantie

(1) Voor de in onze online shop aangeboden producten bedraagt de garantie 12 maanden.

(2) Voor eventuele prestaties van derden (b.v. opbouw van de producten) geven wij geen garantie en aanvaarden wij ook geen aansprakelijkheid.

(3) De opbouw dient door een vakman te worden uitgevoerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg van een ondeskundige opbouw is, en dienaangaande geven zij geen garantie.

10 Aansprakelijkheid

(1) Onbeperkte aansprakelijkheid: wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet en grove schuld van ons, of van een van onze ondergeschikten, danwel op grond van schending van de dwingendrechtelijke voorschriften ten aanzien van productaansprakelijkheid als opgenomen in artikel 6:185 tot en met 6:193 van het Burgerlijk Wetboek. Er geldt geen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid bij schade als gevolg van dood of letsel. 

(2) Voor het overige geldt de volgende beperkte aansprakelijkheid: wij zijn slechts aansprakelijk bij tekortkoming in de nakoming van een belangrijke contractuele verplichting, die de basis voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst vormt en op de nakoming waarvan u regelmatig mag vertrouwen (hoofdverplichting). Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van de bij de totstandkoming van de overeenkomst voorzienbare schade, waarmee normaal gesproken rekening moet worden gehouden. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten gunste van onze hulppersonen. 

11 Wijziging van de Algemene Voorwaarden

(1) Deze algemene voorwaarden kunnen altijd door ons gewijzigd worden. Voor uw bestellingen zijn de actuele algemene voorwaarden van toepassing, waarnaar wij in het kader van de bestelling nog eens afzonderlijk verwijzen. 

(2) Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden, die uitwerkingen op bestaande klantaccounts van geregistreerde klanten hebben, in het bijzonder wijzigingen van paragraaf 3, worden alleen uitgevoerd, als dit op grond van wettelijke of functionele aanpassingen van onze online shop noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij technische wijzigingen of aanpassingen in het aanmeldingsproces of bij het beheer van de klantaccount.

12 Slotbepalingen

Als een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. In plaats van de onverbindende bepalingen gelden de desbetreffende wettelijke voorschriften, waarvan wij niet in uw nadeel mogen afwijken. 

Versie: 15-05-2020